Regulamin ___

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

APARTAMENTY ENIGA – ENIGA EDWARD ZDROJEK, 76-200 Słupsk Nowowiejska 6, REGON: 770735656, NIP: 839-100-47-55, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Apartamenty Eniga.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Apartamenty Eniga, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. 

§ 1
Postanowienia ogólne 

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokalu, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Apartamenty Eniga, której wzór jest dostępny na stronie internetowej www.apartamentyeniga.pl

1. Apartamenty Eniga oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

2. W ramach umowy najmu, Apartamenty Eniga zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić dla Klienta Apartament, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

3. Apartamenty Eniga stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.

4. Apartamenty Eniga świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne. 

§ 2
Rezerwacja 

1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

3. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
            a) drogą mailową na adres e-mail: apartamenty@eniga.pl,
            b) telefonicznie, pod numerem +48 502 106 842 

4. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rejestracji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz link potwierdzający dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego znajdującego się w wyżej wymienionym formularzu, co oznacza również zawiązanie umowy najmu między Apartamenty Eniga a Klientem. W przypadku nieotrzymania formularza do potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numer +48 502 106 842 w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.

5. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

6. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.

7. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 2 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.

8. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Cena jego wynajmu podana zostaje mailowo po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej. 

§ 3
Opłata za usługę i warunki płatności 

1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w mailu otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej zawiera 8% podatek od towarów i usług.

3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
           a) opłatę za przygotowanie Apartamentu
           b) opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

4. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

5. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.

6. Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni (72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną 
w wysokości 25% opłaty za wynajem Apartamentu. Liczy się data księgowania na koncie Apartamenty Eniga. W przypadku braku wpłaty w tym terminie Apartamenty Eniga zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.

7. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu oraz miejsca parkingowego (jeśli dotyczy) i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od przygotowania apartamentu, a tym samym, prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 4 niniejszego regulaminu. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.

8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Apartamenty Eniga nadal dysponuje wolnymi miejscami.

9. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (75%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 10. lub gotówką na miejscu w dniu zameldowania.

10. Płatności można dokonywać:
            a) Na rachunek bankowy: 07 1020 4649 2065 0000 0001 7543
            b) Gotówką na miejscu w dniu zameldowania. 

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta 

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

§ 5
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Apartamenty Eniga 

1. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Eniga jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Apartamenty Eniga. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Eniga ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji). 

2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Apartamenty Eniga zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Eniga ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną. 

3. Apartamenty Eniga zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6
Procedura pobytu Klienta
 

1. Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Apartamenty Eniga o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Przyjazdy w godzinach nocnych ( od godz. 22:00 – 6:00) mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 złotych.

2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty Eniga ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 300 zł opłaty za pobyt w Apartamencie w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe Apartamenty Eniga zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w ciągu max 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy max w ciągu 7 dni od daty wyjazdu.

3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 12:00 lub innej ustalonej z Apartamenty Eniga Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Apartamenty Eniga.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. 

6. Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

8. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna podczas rezerwacji.

9. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Apartamenty Eniga podczas rezerwacji).

10. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Apartamenty Eniga ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

11. Apartamenty Eniga nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

12. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Apartamenty Eniga ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

13. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Apartamenty Eniga ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.

14. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie. 

§ 7
Dane kontaktowe 

Apartamenty Eniga korzysta z następujących danych kontaktowych:
   
1. nr telefonu: +48 536 802 772, +48 502 108 842 
2. adres strony internetowej: www.apartamenty.eniga.pl
3. adres poczty elektronicznej: apartamenty@eniga.pl   

§ 8
Odstąpienie od umowy
 

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.

3. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.

4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 9
Reklamacje 

1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby Apartamenty Eniga. Adres dostępny jest na stronie internetowej www pod zakładką „Kontakt”.

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

§ 10
Dane osobowe
 

1. Administratorem danych osobowych jest Eniga Edward Zdrojek.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.VIII. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania rezerwacji i realizacji umów najmu.

4. W przypadku, gdy Klient wyraził dodatkową zgodę na wykonywanie wobec niego marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.) w drodze otrzymywania bezpłatnego newslettera, podany przez Klienta adres e-mail jest przetwarzany także w celach marketingowych, w drodze przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera następuje przez dobrowolne zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.

6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej.

7. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.